Iron Maiden: Edward the Great

จะเอาแผ่นนี้ไปเปิดฟังเหมือนกับดูสรุปย่อของช่วงเวลาอันยาวนานเกือบสามทศวรรษก็ได้