Megadeth: Super Collider

เอาความรู้สึกส่วนตัวก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่งานของเมกาเดธที่อยากฟัง ไม่ใช่แฟนเพลงจริงก็ไม่ควรเสียเงินซื้องานชุดนี้เพิ่มเติม