ทุกคนที่รู้จักไอออนเมดเดนจะต้องรู้จักเอ็ดดี หรือชื่อเต็ม เอ็ดดีเดอะเฮด (Eddie The Head) ตัวนำโชคของไอออนเมดเดน