Motley Crue: In the Begining

ถ้าได้ฟังเพลง “ออน วิธ เดอะ โชว์” (On with the Show) จากงานชุดแรก ทู แฟสท์ ฟอร์ เลิฟ (Too Fast for Love) จะมีท่อนร้องขึ้นต้นว่า แฟร็งกีตายเมื่อคืนก่อน บางคนบอกว่าเขาฆ่าตัวตาย แต่เรารู้ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรเพิ่มเติม