Larry Carlton With Special Guest Robben Ford Live in Tokyo

ไม่แน่ใจว่างานนี้จะมีดีวีดีออกมาด้วยหรือเปล่า แต่ถ้ามีน่าจะให้รรยากาศการแจมได้สนุกกว่าฟังจากซีดีนะเพิ่มเติม